List of active policies

Name Type User consent
Polityka cookies Site policy All users
Oświadczenie dla kandydatów Site policy All users
Deklaracja dostępności Site policy All users

Summary

 

Full policy

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://lapskilla.pociagdokariery.pl.

 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.

 • Administrator - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, z siedzibą pod adresem: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6762129505, o nadanym numerze REGON: 357114075, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na urządzeniu Użytkownika.

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

 • Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników.

 • Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych zewnętrznych plików Cookies.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

 • Informacja o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne jest na stronie: jak wyłączyć cookies.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookies. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia, z którego korzysta.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookies, ich usunięcie lub podszycie się pod sesję Użytkownika, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane urządzenie Użytkownika.
 • Użytkownicy, w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami, powinni stosować się do wytycznych związanych z cyberbezpieczeństwem.
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików Cookies. Administrator nie odpowiada, na tyle na ile pozwala na to prawo, za działanie plików Cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików Cookies dla każdej dowolnej witryny.

§ 8 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§ 9 Zmiany w Polityce Cookies

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.


Summary

Oświadczenie dla kandydatów w zakresie przetwarzania danych osobowych na czas rekrutacji do projektu Łap skilla!

Full policy

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą przy Placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail powierzonych na etapie zakładania konta na stronie: https://lapskilla.pociagdokariery.pl do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu pn. Łap skilla! 

2. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie emaila na adres: lapskilla@wup-krakow.pl 

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych podanych na etapie zakładania konta na stronie: https://lapskilla.pociagdokariery.pl/ do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu pn. Łap skilla! jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą przy Placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres kancelaria@wup-krakow.pl, telefonicznie pod numerem 12 42 87 870 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora. 

2. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się skontaktować poprzez email ochronadanych@wup-krakow.pl, telefonicznie pod numerem 12 61 98 447 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podane przeze mnie dane osobowe na etapie zakładania konta na stronie: https://lapskilla.pociagdokariery.pl/ przetwarzane będą do celów rekrutacji uczestników do projektu pn. Łap skilla! w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógł/a uczestniczyć w procesie rekrutacji do projektu pn. Łap skilla! 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

8. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Summary

Deklaracja dostępności strony internetowej https://lapskilla.pociagdokariery.pl

Full policy

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „lapskilla.pociagdokariery.pl”.

Data publikacji strony internetowej: 15 kwietnia 2021.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10 lutego 2023.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Możliwe jest także, że niektóre filmy zamieszczone na stronie internetowej mogą nie posiadać wymaganych elementów zapewniających ich dostępność a część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono: 19 kwietnia 2021.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31 marca 2023.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Łukasz Kellermann.
Możesz napisać do niego na adres poczty elektronicznej lapskilla@wup-krakow.pl lub zadzwonić przez telefon na numer 12 619 84 93.

Masz prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Twoje żądanie powinno zawierać:

 • Twoje dane kontaktowe,
 • wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej dla Ciebie formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Mamy obowiązek spełnić Twoje żądanie najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności lub dostępu alternatywnego nie będzie możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargę na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

 • osobiście w siedzibie Urzędu na Placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków, w punkcie informacyjnym na parterze, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
 • za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając na adres kancelaria@wup-krakow.pl
 • pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Skargę możesz także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedzib, oddziałów i biur WUP w Krakowie została opisana w deklaracji dostępności strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.